Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Khóa học quản trị mạng Oracle Solaris 10 cơ bản
Khóa học quản trị mạng Oracle Solaris giúp học viên tiếp cận, thành thạo kỹ năng quản trị hệ thống Oracle Solaris

 

Quản trị hệ thống Oracle Solaris 10 cơ bản (Mã môn thi SA-200)

 

Mã lớp học: Solaris10-200. Học phí 300$

1. Thời lượng: 40 giờ

 

2. Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp các Quản trị Hệ thống Solaris tiếp cận, thành thạo những kỹ năng quản trị Cơ bản cho hệ thống Oracle Solaris bao gồm:

-        - Cài đặt Hệ điều hành Solaris

-        - Quản lý Update các bản vá lỗi

-        - Quản lý, cấu hình đĩa cứng

-        - Cài đặt các gói phần mềm

-        - Quản lý tài nguyên xử lý, tiến trình

-        - Quản lý người dùng

-        - Bảo mật hệ thống

-        - Sao lưu, phục hồi…

 

Khóa học cũng cung cấp đầy đủ kiến thức để học viên thi lấy chứng chỉ Sun Certified System Administration for Solaris OS – Part I.

3. Đối tượng tham gia khóa học
-          Học viên muốn quản trị hệ thống UNIX SUN Solaris
-
          Các đối tượng muốn hệ thống lại kiến thức trước khi bước vào kỳ thi Sun Certified System Administration for Solaris OS

4. Điều kiện tham gia khóa học
Để thành công trong khóa học, học viên cần : 
-     Có kiến thức về lệnh căn bản trong UNIX 
-     Có kỹ năng căn bản về cơ chế phân quyền 
-     Sử dụng được trình soạn thảo vi 
-     Có kỹ năng căn bản sử dụng thiết bị phần cứng

5. Chứng chỉ
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ : 
-     Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do PNH Academy cấp. 
-     Tham gia kỳ thi Sun Certified System Administrator for Solaris 10 OS – Part I (mã thi CX–310-200) nếu muốn lấy chứng chỉ Quốc tế.

 

 


6. Nội dung khóa học

   Module 1 - Introducing the Solaris(TM) 10 OS Directory Hierarchy 
   Describe / (root) subdirectories 
   Describe file components
   Describe file types 
   Use hard links


   Module 2 - Managing Local Disk Devices 
   Describe the basic architecture of a disk
   Describe the naming conventions for devices
   List devices
   Reconfigure devices
   Perform hard disk partitioning
   Manage disk labels
   Describe the Solaris Management Console
   Partition a disk by using the Solaris Management Console


   Module 3 - Managing Solaris OS ufs File Systems 
   Describe Solaris OS file systems
   Create a new ufs file system
   Check the file system using the fsck command
   Resolve file system inconsistencies
   Monitor file system use


   Module 4 - Performing Mounts and Unmounts 
   Identify mounting basics
   Perform mounts
   Perform unmounts
   Access a mounted diskette or CD-ROM
   Restrict access to a mounted diskette or CD-ROM
   Access a diskette or CD-ROM without Volume Management (vold) 


   Module 5 -Installation Requirements for the Solaris 10 OS 
   Identify fundamentals of DVD installation
   Solaris 10 OS installation and upgrade options 
   Hardware requirements for Solaris OS installation 


   Module 6 -Performing Solaris 10 OS Package Administration 
   Describe the fundamentals of package administration
   Administer packages using the command-line interface


   Module 7 -Managing Software Patches on the Solaris 10 OS 
   Describe the fundamentals of patch administration
   Install and remove patches and patch clusters


   Module 8 - Using Boot PROM Commands 
   Identify boot programmable read-only memory (PROM) fundamentals
   Use basic boot PROM commands
   Identify the system's boot device
   Create and remove custom device aliases
   View and change nonvolatile random access memory (NVRAM) parameters from the shell
   Interrupt an unresponsive system


   Module 9 - Using the GRand Unified Bootloader (GRUB) 
   Introduction to GRUB
   Influencing boot behavior with GRUB


   Module 10 - Performing Boot and Shutdown Procedures 
   Describe the features of the Service Management Facility
   Identify run level fundamentals
   Compare run levels and SMF milestones
   Identify the phases of the boot process
   Use SMF administrative commands
   Control boot processes
   Perform system shutdown procedures 


   Module 11 - Performing User Administration 
   Describe user administration fundamentals
   Manage user accounts
   Manage initialization files


   Module 12 - Introducing System Security 
   Monitor system access
   Switch users on a system
   Control system access
   Restrict access to data in files


   Module 13 - Configuring and Using Printer Services 
   Identify network printing fundamentals
   Configure printer services
   Administer printer services
   Start and stop the line printer (LP) print service
   Specify a destination printer
   Use the LP print service


   Module 14 - Controlling System Processes 
   View system processes
   Kill frozen processes
   Schedule an automatic one-time execution of a command
   Schedule an automatic recurring execution of a command


   Module 15 - Performing File System Backups 
   Identify the fundamentals of backups
   Back up an unmounted file system


   Module 16 - Performing File System Restores 
   Restore ufs file systems
   Explain disaster recovery fundamentals


   Module 17 - Backing Up a Mounted File System With a UFS Snapshot 
   Create a UFS snapshot
   Back up the snapshot file


Các tin mới hơn
Khóa học SQL2012 ( 25/12/2013 )
Các tin đã đưa
Khóa học CCNP ( 16/08/2011 )