Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Check in khi đăng ký học tại PNH, giảm thêm 5% học phí

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Khóa học quản trị mạng hệ thống Oracle Solaris 10 nâng cao
Khóa học Oracle Solaris cung cấp cho học viên kiến thức để có thể quản trị hệ thống UNIX SUN Solaris

 

 

Quản trị hệ thống Oracle Solaris 10 nâng cao (Mã môn thi SA-202)

 

 

(Mã lớp học: Solaris10-202) Học phí: 300$

 

1. Thời lượng40 giờ

 

2. Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp các Quản trị Hệ thống Solaris tiếp cận, thành thạo những kỹ năng quản trị Nâng cao cho hệ thống Oracle Solaris bao gồm:

-        - Mô hình Client/Server

-        - Quản lý hệ thống tập tin ảo

-        - Quản lý hệ thống File chia sẻ NFS, AutoFS

-        - Quản lý Volume

-        - Naming Service

-        - Jumstart

-        - Solaris Zone

Khóa học cũng cung cấp đầy đủ kiến thức để học viên thi lấy chứng chỉ Sun Certified System Administration for Solaris OS – Part II.

3. Đối tượng tham gia khóa học
 - Học viên muốn quản trị hệ thống UNIX SUN Solaris
 - Các đối tượng muốn hệ thống lại kiến thức trước khi bước vào kỳ thi Sun Certified System Administration for Solaris OS

4. Điều kiện tham gia khóa học
 - Để thành công trong khóa học, học viên cần : 
 - Quản lý các tập tin và thư mục
 - Kiểm soát môi trường làm việc của các user
 - Tập tin lưu trữ
 - Sử dụng các câu lệnh điều khiển từ xa
 - Quản lý các file hệ thống
 - Cài đặt phần mềm
 - Vận hành quá trình khởi động hệ thống
 - Quản trị người dùng và an ninh
 - Quản trị mạng máy in quy trình hệ thống
 - Thực hiện sao lưu và khôi phục hệ thống

5. Kết quả đạt được sau khóa học
Sau khi hoàn tất khóa học,học viên đạt được các kỹ năng: 
 - Quản lý swap configurations
 - Quản lý vùng lõi
 - Cấu hình được NFS và AutoFS
 - Làm việc với ZFS
 - Điều khiển truy nhập và cấu hình hệ thống tin nhắn
 - Cấu hình dựa trên vài trò kiểm soát truy cập (RBAC)
 - Thiết lập tên dịch vụ
 - Làm việc với các Zones
 - Mô tả LDAP
 - Thực hiện nâng cấp trực tiếp và cài đặt khởi động.

 

6. Chứng chỉ

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ : 
-     Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do PNH Academy cấp. 
-     Tham gia kỳ thi Sun Certified System Administrator for Solaris 10 OS – Part II (mã thi CX–310-202) để lấy chứng chỉ quốc tế.

 

 7. Nội dung khóa học
        Module 1 - Managing Swap Space, Crash Dumps and Core Files
        Configure swap space
        Manage crash dump behavior
        Manage core file behavior

        Module 2 - Configuring NFS
        Describe the benefits of NFS
        Describe the fundamentals of the NFS distributed file system
        Manage an NFS server
        Manage an NFS client
        Enable the NFS server logging
        Manage NFS with the Solaris Management Console storage folder tools
        Troubleshoot NFS errors

        Module 3 - Configuring AutoFS
        Describe the fundamentals of the AutoFS file system
        Use automount maps

        Module 4 - Describing RAID
        Describe RAID

        Module 5 - Configuring Solaris Volume Manager Software
        Describe Solaris Volume Manager software concepts
        Build a RAID-0 (concatenated) volume
        Build a RAID-1 (mirror) volume for the root (/) file system

        Module 6 - Configuring Role-Based Access Control (RBAC)
        Describe RBAC fundamentals
        Describe component interaction within RBAC
        Manage RBAC by using the Solaris Management Console
        Manage RBAC by using the command line

        Module 7 - Configuring System Messaging
        Describe the fundamentals of the syslog function
        Configure the /etc/syslog.conf file
        Configure syslog messaging
        Use the Solaris Management Console log viewer

        Module 8 - Using Name Services
        Describe the name service concept
        Describe the name service switch file /etc/nsswitch.conf
        Describe the name service cache daemon (nscd)
        Get name service information

        Module 9 - Configuring Name Service Clients
        Configure a DNS client
        Configure an LDAP client

        Module 10 - Introduction to Zones
        Identify the different zones features
        Understand how and why zone partitioning is used
        Configure zones
        Install zones
        Boot zones
        Move a zone
        Migrate a zone
        Delete a zone
        Administer packages with zones
        Upgrade the Solaris 10 OS with installed zones
        Use 1x Branded Zones

       Module 11 - Introduction to LDAP
       Understand the use of LDAP as a naming service
       Describe basic LDAP concepts and terminology
       Identify the Directory Server Enterprise Edition requirements
       Identify Solaris LDAP Client requirements

       Module 12 - Configuring JumpStart Installation Using the Solaris 10 Operating System
       Describe the JumpStart configurations
       Implement a basic JumpStart server for SPARCA and x86/x64 clients
       Describe booting x86/x64 systems using the Preboot Execution Environment (PXE)
       Set up a DHCP server to support x86/x64 JumpStart clients
       Set up JumpStart software configuration alternatives
       Set up JumpStart to create a ZFS mirrored root pool
       Troubleshoot JumpStart configurations

       Module 13 - Performing Live Upgrade Using the Solaris 10 Operating System
       Describe the benefits of using Live Upgrade
       Describe the Solaris Live Upgrade process
       Describe Solaris Live Upgrade requirements
       Identify the Solaris Live Upgrade commands
       Create an alternate boot environment cloned from a running system
       Create a differential flash archive in a Live Upgrade boot environment
       Modify the state of the new boot environment
       Extend a base boot environment with a differential flash archive
       Use Live Upgrade to patch a system
       Using JumpStart to implement a Live Upgrade environment


 
Các tin mới hơn
Khóa học SQL2012 ( 25/12/2013 )
Các tin đã đưa
Khóa học CCNP ( 16/08/2011 )