Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Khóa học SQL2012
Nội dung của khóa học SQL2012, mục tiêu, phương pháp học tập, thời lượng giảng dạy và chứng chỉ

1.      Mục tiêu khóa học:
      Chương trình đào tạo Quản trị Database SQL 2012 cơ bản được chia làm 02 phần, cung cấp cho học viên kiến thức về 02 nghiệp vụ chuyên môn quan trọng:
-    Cung cấp kiến thức để viết, xây dựng các câu lệnh truy vấn SQL thường gặp trong công việc hàng ngày.
-     Cài đặt và quản trị máy chủ Database SQL Server 2012. 
2.      Phương pháp và điều kiện học tập:
-       Phương pháp học lý thuyết phối hợp với thực hành tại phòng lab theo hướng dẫn của giáo viên.   Các bài học được cụ thể hóa thành các tình huống thực tế để bạn biết cách áp dụng.
-       Các bài Lab được thiết kế với các tình huống sẽ gặp trong thực tế, giúp học viên có thể áp dụng được ngay vào công việc hàng ngày. 
3.      Chứng chỉ
-      Học viên sau khi hoàn thành đạt yêu cầu các bài thi kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ cuối khóa.
-       Sau khi hoàn tất chương trình học, nếu có kế hoạch thi chứng chỉ Quốc tế, các bạn có thể tham gia thi tại trung tâm ủy quyền Prometric của PNH.
-      Các kỳ thi Quốc tế liên quan bao gồm: 70-461: Querying Microsoft SQL Server 2012 và 70-462: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases.
-        Lệ phí thi theo quy định của quốc tế. 
4.      Thời lượng
  Khóa Microsoft SQL Server 2012 cơ bản: 8 giờ/ ngày , 6 ngày liên tục
5.      Nội dung chi tiết của khóa học
 Chương trình được xây dựng theo giáo trình chuẩn của Microsoft

Ngày 1: Querying Microsoft SQL Server 2012

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2012

 • Introducing Microsoft SQL Server 2012
 • Getting Started with SQL Server Management Studio

Module 2: Introduction to T-SQL Querying

 • Executing Basic SELECT Statements
 • Executing queries which filter data using predicates
 • Executing queries which sort data using ORDER BY

 Module 3: Writing SELECT Queries

 • Write simple SELECT Statements
 • Eliminate Duplicates Using Distinct
 • Use Table and Column Aliases
 • Use a Simple CASE Expression

 Module 4: Querying Multiple Tables

 • Writing Queries That Use Inner Joins
 • Writing Queries That Use Multiple-Table Inner Join
 • Writing Queries That Use Self Joins
 • Writing Queries That Use Outer Loins
 • Writing Queries That Use Cross Join

 

Ngày 2: Microsoft SQL Server 2012

Module 5: Sorting and Filtering Data

 • Writing Queries That Filter Data Using a WHERE Clause
 • Writing Queries That Filter Data Using an ORDER BY Clause
 • Writing Queries That Filter Data Using the TOP Option
 • Writing Queries That Filter Data Using the OFFSET-FETCH Clause

 Module 6: Working with SQL Server 2012 Data Types

 • Writing Queries That Return Date and Time Data
 • Writing Queries That Use Date and Time Functions
 • Writing Queries That Return Character Data
 • Writing Queries That Use Character Functions

 

Module 7: Using Built-In Functions

 • Write queries which use conversion functions
 • Write queries which use logical functions
 • Write queries which test for nullability

 

Ngày 3: Querying Microsoft SQL Server 2012

Module 8: Grouping and Aggregating Data

 • Write queries which use the GROUP BY clause
 • Write queries which use aggregate functions
 • Write queries which use distinct aggregate functions
 • Write queries which filter groups with the HAVING clause

 Module 9: Using Subqueries

 • Write queries which use self-contained subqueries
 • Write queries which use scalar and multi-result subqueries
 • Write queries which use correlated subqueries and EXISTS predicate

 

Exam 1: Querying Microsoft SQL Server 2012

Ngày 4: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

 Module 1: Preparing Systems for SQL Server 2012

 • Adjust memory configuration
 • Pre-installation Stress Testing
 • Check Specific I/O Operations

 Module 2: Installing and Configuring SQL Server 2012

 • Review installation requirements
 • Install the SQL Server instance
 • Perform Post-installation Setup and Checks
 • Configure Server Memory

 Module 3: Working with Databases

 • Adjust tempdb configuration
 • Create the RateTracking database
 • Attach the OldProspects database
 • Add multiple files to tempdb
 •  

      Ngày 5: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases 

Module 4: Understanding SQL Server 2012 Recovery Models

 • Plan a backup strategy
 • Configure Recovery Models
 • Review recovery models and strategy

Module 5: Backup of SQL Server 2012 Databases

 • Investigate backup compression
 • Transaction log backup
 • Differential backup
 • Copy-only backup
 • Partial backup

Module 6: Restoring SQL Server 2012 Databases

 • Determine a restore strategy
 • Restore the database
 • Using STANDBY mode

 Module 7: Importing and Exporting Data

 Ngày 6: Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

 • Install and Configure
 • Maintain instances and databases
 • Optimize and troubleshoot
 • Manage data
 • Implement security
 • Implement high availability

Các tin mới hơn
Các tin đã đưa
Khóa học CCNP ( 16/08/2011 )