Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Khóa học Oracle Database 11g (1Z0 - 053)
Nội dung khóa học Oracle Database đang được giảng dạy tại Học viện quản trị mạng PNH

Oracle Database 11g: Administration Workshop II 

Khóa học cung cấp kiến thức toàn diện nhất để trở thành chuyên gia Quản trị dữ diệu

1. Mục tiêu khóa học

Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCP DBA, giúp học viên có thể vận hành quản Oracle 11g Database ở cấp độ nâng cao. Xuyên suốt khóa học, học viên sẽ được học cài đặt và vận hành Oracle Database, các khái niệm về kiến trúc Oracle, các thành phần cấu thành Oracle Database, cũng như sự tương tác giữa chúng. Học viên sẽ thực hành các kỹ năng quản trị như: tối ưu hiệu năng, giám sát hệ thống, bảo mật dữ liệu, sao lưu dự phòng, quản lý tài khoản người dùng. Học viên sẽ tiếp tục tìm hiểu các kỹ năng mới và nâng cao hơn, như: Oracle RAT, Replay, ASM, Flashback, RMAN, cơ chế quản lý bộ nhớ tự động, giải pháp bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo mật dữ liệu người dùng ...

Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Oracle 11g Database Certified Professional - OCP.

2. Kết quả đạt được sau khóa học
     
      Sau khi hoàn tất khóa học,học viên đạt được các kỹ năng: 

 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu dùng RMAN.
 • Thành thạo công cụ phục hồi dữ liệu Flashback 
 • Quản lý hiệu năng tự động 
 •  Giám sát và quản lý không gian lưu trữ ASM
 •  Bảo mật dữ liệu

3. Chứng chỉ

    Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ : 

 •  Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do PNH cấp
 • Có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ
 • OCP-   DBA11g, mã môn thi là 1Z0-053
4. Điều kiện học tập tại PNH

 •  Do các giảng viên nắm giữ nhiều chứng chỉ mạng Quốc tế, có nhiều năm kinh nghiệm quản lý hệ thống CNTT tại các tập đoàn lớn và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.
 • Học 100% trong phòng Lab, PNH không có phòng học lý thuyết.
 • Số lượng học viên tối thiểu là 12 người/lớp.
 • Hỗ trợ thực hành ngoài giờ học.

5. Nội dung khóa học

Core Concepts and Tools of the Oracle Database

v    The Oracle Database Architecture: Overview

v    ASM Storage Concepts

v    Connecting to the Database and the ASM Instance

v    DBA Tools Overview

Configuring for Recoverability

v    Purpose of Backup and Recovery (B&R), Typical Tasks and Terminology

v    Using the Recovery Manager (RMAN)

v    Configuring your Database for B&R Operations

v    Configuring Archivelog Mode

v    Configuring Backup Retention

v    Configuring and Using a Flash Recovery Area (FRA)

Using the RMAN Recovery Catalog

v    Tracking and Storing Backup Information

v    Setting up a Recovery Catalog

v    Recording Backups

v    Using RMAN Stored Scripts

v       Managing the Recovery Catalog (Backup, Export, Import, Upgrade, Drop and Virtual Private Catalog)

Configuring Backup Settings

v    Configuring and Managing Persistent Settings for RMAN

v    Configuring Autobackup of Control File

v    Backup optimization

v    Advanced Configuration Settings: Compressing Backups

v    Configuring Backup and Restore for Very Large Files (Multisection)

Creating Backups with RMAN

v    RMAN backup types

v    Creating and Using the following:

v    Backup Sets and Image Copies

v    Whole Database Backup

v    Fast Incremental Backup

v    Configure Backup Destinations

v    Duplexed Backup Sets

v    Archival Backups

Restore and Recovery Task

v    Restoring and Recovering

v    Causes of File Loss

v    Automatic Tempfile Recovery

v    Recovering from the Loss of a Redo Log Group

v    Recovering from a Lost Index Tablespace

v    Re-creating a Password Authentication File

v    Complete and Incomplete Recovery

v    Other Recovery Operations

Using RMAN to Perform Recovery

v    Complete Recovery after Loss of a Critical or Noncritical Data File

v    Recovering Image Copies and Switching Files

v    Restore and Recovery of a Database in NOARCHIVELOG Mode

v    Incomplete Recovery

v    Performing Recovery with a Backup Control File

v    Restoring from Autobackup: Server Parameter File and Control File

v    Restoring and Recovering the Database on a New Host

Monitoring and Tuning RMAN

v    Monitoring RMAN Jobs

v    Balance Between Speed of Backup Versus Speed of Recovery

v    RMAN Multiplexing

v    Synchronous and Asynchronous I/O

v    Explaining Performance Impact of MAXPIECESIZE, FILESPERSET, MAXOPENFILES and BACKUP DURATION

Diagnosing the Database

v    Data Recovery Advisor (DRA)

v    Block Corruption

v    Automatic Diagnostic Repository (ADR)

v    Health Monitor

v    The ADR Command-Line Tool, ADRCI

Using Flashback Technology I

v    Flashback Technology: Overview and Setup

v    Using Flashback Technology to Query Data

v    Flashback Table

v    Flashback Transaction Query

v    Performing Flashback Transaction Backout

Using Flashback Technology II

v    Oracle Total Recall

v    Flashback Drop and the Recycle Bin

Performing Flashback Database

v    Configuring Flashback Database

v    Performing Flashback Database Operations

v    Monitoring Flashback Database

Managing Memory

v    Oracle Memory Structures

v    Oracle Database Memory Parameters

v    Using Automatic Memory Management

v    Automatic Shared Memory Management

v    Using Memory Advisors

v    Using Data Dictionary Views

Managing Database Performance

v    Tuning Activities

v    Using Statistic Preferences

v    Optimizer Statistics Collection

v    Monitor the Performance of Sessions and Services

v    Automatic Workload Repository (AWR)

v    Describing the Benefits of Database Replay

Managing Performance by SQL Tuning

v    SQL Tuning and SQL Advisors

v    Using SQL Tuning Advisor

v    SQL Access Advisor

v    SQL Performance Analyzer Overview

Managing Resources

v    Database Resource Manager: Overview and Concepts

v    Accessing and Creating Resource Plans

v    Creating Consumer Group

v    Specifying Resource Plan Directives, including:

v    - Limiting CPU Utilization at the Database Level

v    - Instance Caging

v    Activating a Resource Plan

v    Monitoring the Resource Manager

Automating Tasks with the Scheduler

v    Simplifying Management Tasks

v    Creating a Job, Program, and Schedule

v    Using Time-Based, Event-Based, and Complex Schedules

v    Describing the Use of Windows, Window Groups, Job Classes, and Consumer Groups

v    Multi-Destination Jobs

Managing Space in Blocks

v    Free Space Management

v    Monitoring Space

v    Compressing Data

Managing Space in Segments

v    Segment Creation on Demand

v    Additional Automatic Space-Saving Functionalit

v    Shrinking Segments

v    Segment Advisor

v    Managing Resumable Space Allocation

Managing Space for the Database

v    Using 4 KB-Sector Disks

v    Transporting Tablespaces

v    Transporting Databases

Duplicating a Database

v    Purpose and Methods of Cloning a Database

v    Using RMAN to Create a Duplicate Database

v    Cloning a Database from a Backup

v    Duplicate a Database Based on a Running Instance

v    Targetless Duplicating a Database

 

Tổng số giờ học là 40 giờ

 

 

 
Các tin mới hơn
Khóa học CISSP ( 24/08/2017 )
Các tin đã đưa