Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Check in khi đăng ký học tại PNH, giảm thêm 5% học phí

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Chương trình ưu đãi ''Thay lời tri ân 20/11''

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Oracle Database 11g: (1Z0-052)
Mục tiêu, kết quả, nội dung khóa học Oracle Database 11g đang được giảng dạy tại Học viện quản trị mạng PNH

Khóa học cung cấp kiến thức toàn diện nhất để trở thành Chuyên gia Quản trị dữ diệu

1. Mục tiêu khóa học (40h)

Khóa học trang bị kiến thức quản trị CSDL Oracle 11g – OCA DBA, giúp học viên có thể vận hành quản Oracle 11g Database ở cấp độ cơ bản. Xuyên suốt khóa học, học viên sẽ được học cài đặt và vận hành Oracle database, các khái niệm về kiến trúc Oracle, các thành phần cấu thành Oracle Database, cũng như sự tương tác giữa chúng. Học việc sẽ thực hành các kỹ năng quản trị như: vận hành hệ thống CSDL, giám sát hệ thống CSDL, sao lưu dự phòng, quản lý tài khoản người dùng.

Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Oracle 11g Database Certified Associate-OCA.

2. Đối tượng tham gia khóa học

 • Quản trị CSDL
 • Tư vấn bán hàng
 • Quản trị dự án
 • Phân tích thiết kế CSDL
 • Tư vấn kỹ thuật

3. Điều kiện tham gia khóa học

         Để thành công trong khóa học, học viên cần : 

 •  Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 
 •    Biết ngôn ngữ lệnh SQL
 •  Cần thi môn SQL Fundamentals 1Z0-051(125$) trước khi thi OCA 1Z0-052(245$)


4. Kết quả đạt được sau khóa học


Sau khi hoàn tất khóa học, học viên đạt được các kỹ năng: 

 • Cài đặt cấu hình CSDL 
 • Quản trị người dùng căn bản
 •  Sao lưu và phục hồi CSDL căn bản 
 • Thao tác chuyển đổi dữ liệu 
 • Cấu hình các thông số kết nối mạng 

5. Chứng chỉ

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ : 

 •  Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do PNH cấp. 
 •  Có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ OCA - DBA11g, mã môn thi là 1Z0-052.

6. Nội dung khóa học 
 • Describe Oracle Database Architecture
 • Install and configure Oracle Database 11g
 • Configure Oracle Net services
 • Manage the database storage structures
 • Create and administer user accounts
 • Perform basic backup and recovery of a database
 • Manage users and schemas
 • Manage data and concurrency
 • Monitor and administer undo data
 • Backup and recover a database
 • Monitor performance
 • Use the database diagnostic monitor

7. Chủ đề khóa học

Exploring the Oracle Database Architecture

v    Oracle Database Architecture Overview

v    Oracle ASM Architecture Overview

v    Process Architecture

v    Memory structrues

v    Logical and physical storage structures

v    ASM storage components

Installing your Oracle Software

v    Tasks of an Oracle Database Administrator

v    Tools Used to Administer an Oracle Database

v    Installation: System Requirements

v    Oracle Universal Installer (OUI)

v    Installing Oracle Grid Infrastructure

v    Installing Oracle Database Software

v    Silent Install

Creating an Oracle Database

v    Planning the Database

v    Using the DBCA to Create a Database

v    Password Management

v    Creating a Database Design Template

v    Using the DBCA to Delete a Database

Managing the Oracle Database Instance

v    Start and stop the Oracle database and components

v    Use Oracle Enterprise Manager

v    Access a database with SQLPlus

v    Modify database installation parameters

v    Describe the stages of database startup

v    Describe database shutdown options

v    View the alert log

v    Access dynamic performance views

Manage the ASM Instance

v    Set up initialization parameter files for ASM instance

v    Start up and shut down ASM instances

v    Administer ASM disk groups

Configuring the Oracle Network Environment

v    Use Enterprise Manager to create and configure the Listener

v    Enable Oracle Restart to monitor the listener

v    Use tnsping to test Oracle Net connectivity

v    Identify when to use shared servers and when to use dedicated servers

Managing Database Storage Structures

v    Storage Structures

v    How Table Data Is Stored

v    Anatomy of a Database Block

v    Space Management in Tablespaces

v    Tablespaces in the Preconfigured Database

v    Actions with Tablespaces

v    Oracle Managed Files (OMF)

Administering User Security

v    Database User Accounts

v    Predefined Administrative Accounts

v    Benefits of Roles

v    Predefined Roles

v    Implementing Profiles

Managing Data Concurrency

v    Data Concurrency

v    Enqueue Mechanism

v    Resolving Lock Conflicts

v    Deadlocks

Managing Undo Data

v    Data Manipulation

v    Transactions and Undo Data

v    Undo Data Versus Redo Data

v    Configuring Undo Retention

Implementing Oracle Database Auditing

v    Describe DBA responsibilities for security

v    Enable standard database auditing

v    Specify audit options

v    Review audit information

v    Maintain the audit trail

Database Maintenance

v    Manage optimizer statistics

v    Manage the Automatic Workload Repository (AWR)

v    Use the Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)

v    Describe and use the advisory framework

v    Set alert thresholds

v    Use server-generated alerts

v    Use automated tasks

Performance Management

v    Performance Monitoring

v    Managing Memory Components

v    Enabling Automatic Memory Management (AMM)

v    Automatic Shared Memory Advisor

v    Using Memory Advisors

v    Dynamic Performance Statistics

v    Troubleshooting and Tuning Views

v    Invalid and Unusable Objects

Backup and Recovery Concepts

v    Part of Your Job

v    Statement Failure

v    User Error

v    Understanding Instance Recovery

v    Phases of Instance Recovery

v    Using the MTTR Advisor

v    Media Failure

v    Archive Log Files

Performing Database Backups

v    Backup Solutions: Overview

v    Oracle Secure Backup

v    User-Managed Backup

v    Terminology

v    Recovery Manager (RMAN)

v    Configuring Backup Settings

v    Backing Up the Control File to a Trace File

v    Monitoring the Flash Recovery Area

Performing Database Recovery

v    Opening a Database

v    Data Recovery Advisor

v    Loss of a Control File

v    Loss of a Redo Log File

v    Data Recovery Advisor

v    Data Failures

v    Listing Data Failures

v    Data Recovery Advisor Views

Moving Data

v    Describe ways to move data

v    Create and use directory objects

v    Use SQL*Loader to move data

v    Use external tables to move data

v    General architecture of Oracle Data Pump

v    Use Data Pump export and import to move data

Working with Support

v    Use the Enterprise Manager Support Workbench

Các tin mới hơn
Khóa học CISSP ( 24/08/2017 )
Các tin đã đưa