Khóa học quản trị mạng MCSA 2016

Check in khi đăng ký học tại PNH, giảm thêm 5% học phí

Khóa học MCITP-SA

Khóa học New CNAM 2016

Khóa học CCNP

Khóa học CEH

Chương trình ưu đãi ''Thay lời tri ân 20/11''

Quản trị hệ thống Oracle OCA 12c
Khóa Học Oracle Database 12c - Installation and Administration
Khóa học cung cấp những thông tin, kiến thức cốt lõi về quản trị, cài đặt và nâng cấp 1 CSDL Oracle lên phiên bản 12c.

Khóa học Oracle Database 12C là khóa học quản trị cơ sở dữ liệu giúp người học khám phá, quản lý, di chuyển, sao lưu,phục hồi... cơ sở dữ liệu nhằm giữ gìn và tăng tính linh động, đồng thời dễ quản lý cơ sở dữ liệu ở các doanh nghiệp.
1. Đối tượng tham gia:
 

- Người thiết kế cơ sở dữ liệu
- Kỹ sư hỗ trợ
- Quản trị kỹ thuật
- Quản trị cơ sở dữ liệu
- Quản trị Kho dữ liệu

 2. Kết quả thu được:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể thuần thục các kỹ năng sau:
- Mô tả kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle

- Quản lý thực thể cơ sở dữ liệu Oracle (Oracle Database Instance)

- Cấu hình dịch vụ Oracle Net

- Tạo và quản lý tài khoản người dùng

- Quản lý cấu trúc lưu trữ cơ sở dữ liệu Oracle

- Cấu hình cơ sở dữ liệu của bạn cho các hoạt động sao lưu và khôi phục

- Giám sát cơ sở dữ liệu
- Quản lý hiệu suất cơ sở dữ liệu
- Thực hiện kiểm toán cơ sở dữ liệu
- Cấu hình phân bổ nguồn lực thích hợp cho các hoạt động của cơ sở dữ liệu
- Đặt lịch thực hiện các công việc cho cơ sở dữ liệu

3. Chứng chỉ

Nhận chứng chỉ hoàn tất khóa học do PNH cấp.
Có đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ  OCA mã môn 1Z0-062

4. Chi tiết khóa học:

Thời lượng: 40h

Lịch học: tuần 3 buổi, 2h/buổi

Lớp dự án: 5 ngày 

5. Nội dung khóa học

Exploring the Oracle Database Architecture

    Oracle Database Architecture: Overview

    Oracle Database Instance Configurations

    Connecting to the Oracle Database Instance

    Oracle Database Memory Structures

    Process Architecture

    Process Structures

    Process Startup Sequence

    Database Storage Architecture

  Managing the Database Instance

    Introducing Oracle Database Management Tools

    Understanding the Enterprise Manager Management Framework

    Logging in to Oracle Enterprise Manager Database Express

    Using the Enterprise Manager Database Express Home Page

    Using Enterprise Manager Cloud Control

    Using SQL*Plus

    Using SQL Developer

    Initialization Parameter Files

 Configuring the Oracle Network Environment

    Oracle Net Services Overview

    Oracle Net Listener Overview

    Establishing Oracle Network Connections

    Tools for Configuring and Managing the Oracle Network

    Using the Listener Control Utility

    Using Oracle Net Configuration Assistant

    Using Oracle Net Manager

    Using Enterprise Manager Cloud Control

 Administering User Security

    Database User Accounts

    Predefined Administrative Accounts

    Creating a User

    Authentication

    Unlocking a User Account and Resetting the Password

    Privileges

    Roles

    Profiles

 Managing Database Storage Structures

    Understanding Storage of Data

    Database Block Contents

    Exploring the Storage Structure

    Creating a New Tablespace

    Overview of Tablespaces Created by Default

    Managing Tablespaces

    Viewing Tablespace Information

    Using Oracle Managed Files

 Managing Space

    Space Management Overview

    Block Space Management

    Row Chaining and Migration

    Free Space Management Within Segments

    Types of Segments

    Allocating Extents

    Allocating Space

    Creating Tables Without Segments

 Managing Data Concurrency

    Overview of Locks

    Locking Mechanism

    Data Concurrency

    DML Locks

    Enqueue Mechanism

    Lock Conflicts

 Managing Undo Data

    Undo Data Overview

    Transactions and Undo Data

    Storing Undo Information

    Comparing Undo Data and Redo Data

    Managing Undo

    Configuring Undo Retention

    Guaranteeing Undo Retention

    Changing an Undo Tablespace to a Fixed Size

 Implementing Oracle Database Auditing

    Separation of Responsibilities

    Database Security

    Monitoring for Compliance

    Standard Database Auditing

    Unified Audit Data Trail

    Separation for Duties for Audit Administration (AUDIT_ADMIN and AUDIT_VIEWER roles)

    Configuring the Audit trail

    Specifying Audit Options  

 Backup and Recovery Concepts

    Categories of Failures

    Flashback Technology

    Understanding Instance Recovery

    Phases of Instance Recovery

    Tuning Instance Recovery

    Using the MTTR Advisor

    Media Failure

    Configuring for Recoverability

Moving Data

    Moving Data: General Architecture

    Oracle Data Pump

    SQL*Loader

    External Tables

 Performing Database Maintenance

    Database Maintenance

    Viewing the Alert History

    Terminology

    Automatic Workload Repository (AWR)

    Statistic Levels

    Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)

    Advisory Framework

    Enterprise Manager and Advisors

 Managing Performance

    Performance Monitoring

    Tuning Activities

    Performance Planning

    Instance Tuning

    Performance Tuning Methodology

    Performance Tuning Data

    Monitoring Performance

    Managing Memory

 Managing Performance: SQL Tuning

    SQL Tuning

    Oracle Optimizer

    SQL Plan Directives

    Adaptive Execution Plans

    SQL Advisors

    Automatic SQL Tuning Results

    Implement Automatic Tuning Recommendations

    SQL Tuning Advisor

 Managing Resources by Using Database Resource Manager

    Database Resource Manager Overview

    Database Resource Manager Concepts

    Using the Resource Manager

    Default Maintenance Resource Manager Plan

    Default Plan Example

    Resource Manager Workflow

    Specifying Resource Plan Directives

    Resource Allocation Methods for Resource Plans

 Automating Tasks by Using Oracle Scheduler

    Simplifying Management Tasks

    Understanding a Simple Job

    Core Components

    Basic Work Flow

    Persistent Lightweight Jobs

    Using a Time-Based or Event-Based Schedule

    Creating a Time-Based Job

    Creating an Event-Based Schedule

 Working with Oracle Support

    Using the Support Workbench

    Using Enterprise Manager

    Working with Oracle Support

    My Oracle Support Integration

    Researching an Issue

    Logging Service Requests

    Managing Patches

    Applying a Patch Release

 

Các tin mới hơn
Khóa học CISSP ( 24/08/2017 )
Các tin đã đưa
Khóa học ISO27001 ( 07/05/2016 )
Khoá học IBM AIX II ( 07/05/2016 )